LOKAL TILHØRIGHET

For skogeierne er Telemarksbruket en viktig aktør for en så kort og effektiv transport av tømmerstokkene som mulig.

ETTERSPØRSEL

Med stor etterspørsel fra kundene og økt bruk av tre i samfunnet, er både store og små tømmerleveranser viktig for at sagbruket skal ha tilstrekkelig med råstoff. Vi er et moderne sagbruk som produserer tilnærmet likt volum gjennom hele året. Stabil tilgang på tømmer er derfor svært viktig for oss.

MATERIALER

Telemarksbruket produserer, i tillegg til standard dimensjoner og kvaliteter, en stor andel trelast med nær 100% kjerneved og kvistfrie dimensjoner.

EIERSKAP

Telemarksbruket er heleid av AT Skog, som er et skogeiersamvirke med over 9000 skogeiere i Telemark, Agder, Rogaland og Vestland.

«Skogbruket har vært en del av det grønne skiftet i flere hundre år»

Ole Grimsgaard, daglig leder Telemarksbruket

1978 Oppstart
1984 ny eier, flytting og utvidelse
1988 Utvidelse
1990 Utvidelse
1993 Ny eier
1995 Utvidelse
1996 ny eier og Utvidelse
1998 ny eier, nytt navn
2000 ny eier, nytt navn
2003 ny eier
2003/2004 Utvidelse
2021 Ny eier, nytt navn